60PK-ME10 ทัวร์จีน ปีใหม่ ปักกิ่ง Snow World New Year Countdown 5 วัน 3 คืน บิน CA (Dec 2017)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 60PK-ME10 ทัวร์จีน ปีใหม่ ปักกิ่ง Snow World New Year Countdown 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 21,999
 60PK-SS19 ทัวร์จีน เที่ยว 2 มหานคร Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG (Dec 2017)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2017
❀ 60PK-SS19 ทัวร์จีน เที่ยว 2 มหานคร Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันพ่อแห่งชาติ 2560 : 05-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 21,799
 61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Dec 2017 - Jan 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 10-14, 17-21 ม.ค. 2561 ท่านละ 16,799
 61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW (Jan-Mar 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 26-30 ม.ค. 2561 ท่านละ 14,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันตรุษจีน) 16-20 ก.พ. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 09-13 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,899
 60PK-SS14 ทัวร์จีน Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Dec 2017)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2017 :
❀ 60PK-SS14 ทัวร์จีน Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 06-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
 60PK-SS15 ทัวร์จีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บิน TG (Dec 2017)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2017
❀ 60PK-SS15 ทัวร์จีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันพ่อแห่งชาติ 2560 : 06-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 18,799
 60PK-SS20 ทัวร์จีน ปีใหม่ SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บิน CA (New Year 2018)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 60PK-SS20 ทัวร์จีน ปีใหม่ SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 22,799
 60PK-SS21 ทัวร์จีน ปีใหม่ ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) 5 วัน 4 คืน บิน TG (New Year 2018)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 60PK-SS21 ทัวร์จีน ปีใหม่ ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) 5 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 30,900
 60PK-SS22 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน บิน CA (Dec 2017)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2017
❀ 60PK-SS22 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันพ่อแห่งชาติ 2560 : 06-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 18,799
 60PK-SS23 ทัวร์จีน บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง 5 วัน 3 คืน บิน CA (Dec 2017)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2017
❀ 60PK-SS23 ทัวร์จีน บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 07-11, 13-17, 20-24 ธ.ค. 2560 ท่านละ 17,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,799