61SHA-SS01 ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม ฉางซา 5 วัน 4 คืน บิน XW (Dec 2017 - Mar 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 09-13 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันขึ้นปีใหม่ 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันขึ้นปีใหม่ 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันขึ้นปีใหม่ 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 17-21 มี.ค. 2561 ท่านละ 14,555
 61SHA-SS02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Dec 2017 - Jan 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018
❀ 61SHA-SS02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 01-05, 13-17, 20-24 ธ.ค. 2560 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 03-07, 24-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,799
 61SHA-SS03 ทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน บิน XW (Dec 2017 - Mar 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 09-13 ธ.ค. 2560 ท่านละ 22,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันขึ้นปีใหม่ 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันขึ้นปีใหม่ 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันขึ้นปีใหม่ 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 17-21 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,799
 60SHA-SS13 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน บิน TG (Dec 2017)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017
❀ 60SHA-SS13 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันพ่อแห่งชาติ 2560 : 07-11 ธ.ค. 2560 ท่านละ 15,799
 60SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน บิน MU (Dec 2017)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017
❀ 6SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 05-09, 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 27-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,900