60KM-ME08 ทัวร์จีน คุนหมิง TG SUPER PRO แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า 8 วัน 7 คืน บิน TG (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560
❀ 60KM-ME08 ทัวร์จีน คุนหมิง TG SUPER PRO แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า
❀ คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561 : 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2561 ท่านละ 36,900
 60KM-ME09 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560
❀ 60KM-ME09 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561 : 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 2561 ท่านละ 31,999
 60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017-2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560-2561
❀ 60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 29,999
 60KM-SS09 ทัวร์จีน คุนหมิง Kunming ป่าท้อ สิบลี้ 4 วัน 3 คืน บิน MU (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560
❀ 60KM-SS09 ทัวร์จีน คุนหมิง Kunming ป่าท้อ สิบลี้ 4 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันพ่อแห่งชาติ) 2560 : 02-05 ธ.ค. 2560 ท่านละ 15,999
 60KM-SS10 ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ ผานโจว หมู่บ้านทองคำกิงโกะ หุบเขาเทวดา 5 วัน 4 คืน บิน MU (New Year 2018)
❀ เที่ยวจีน ปีใหม่ 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561
❀ 60KM-SS10 ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ ผานโจว หมู่บ้านทองคำกิงโกะ หุบเขาเทวดา 5 วัน 4 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 22,799
 60KM-SS11 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน บิน MU (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560
❀ 60KM-SS11 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน บิน MU
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง วันพ่อแห่งชาติ 2560 : 05-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 26,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2561 : 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,799
 60KM-SS12 ทัวร์จีน คุนหมิง นาขั้นบันไดหยวนหยาง คุนหมิง เจี้ยนสุ่ย ตงชวน 6 วัน 5 คืน บิน MU (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560
❀ 60KM-SS12 ทัวร์จีน คุนหมิง นาขั้นบันไดหยวนหยาง คุนหมิง เจี้ยนสุ่ย ตงชวน 6 วัน 5 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันพ่อแห่งชาติ) 2560 : 05-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 23,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 26,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 26,799