60XJ-ME01 ทัวร์จีน ทะเลทราย ผลไม้ ระบำ ซินเกียง 5 วัน 3 คืน บิน SC (Aug 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเกียง 2560
❀ 60XJ-ME01 ทัวร์จีน ทะเลทราย ผลไม้ ระบำ ซินเกียง 5 วัน 3 คืน บิน SC
❀ อูรูมูฉี-ทูรูพาน-ซ่านซ่าน-ทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋อ ขี่อูฐ+สไลด์ทราย
❀ ภูเขาเปลวเพลิง-เมืองโบราณเกาชาง-เมืองโบราณเจียวเหอ
❀ เด็ดองุ่น ชิมไวน์ซินเกียง-ตลาดต้าปาจา-โชว์ซินเกียง
❀ ทัวร์จีน ซินเกียง วันแม่ 2560 : 11-15 ส.ค. 2560 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน ซินเกียง 2560 : 24-28 ส.ค. 2560 ท่านละ 29,999
 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC (May-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 25 พ.ค.-01 มิ.ย. 2561 2561 ท่านละ 40,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 22-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 40,999