60XJ-ME01 ทัวร์จีน ทะเลทราย ผลไม้ ระบำ ซินเกียง 5 วัน 3 คืน บิน SC (Aug 2017)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทะเลทราย ผลไม้ ระบำ ซินเกียง น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

ทัวร์จีน ซินเกียง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ซินเกียง 2017 2018  2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเกียง 2560
❀ 60XJ-ME01 ทัวร์จีน ทะเลทราย ผลไม้ ระบำ ซินเกียง 5 วัน 3 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ซินเกียง วันแม่ 2560 : 11-15 ส.ค. 2560 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน ซินเกียง 2560 : 24-28 ส.ค. 2560 ท่านละ 29,999

❀ ทัวร์จีน ซินเกียง 2560 เที่ยวจีน ซินเกียง 2017 :

❀ 60XJ-ME01 ทัวร์จีน ทะเลทราย ผลไม้ ระบำ ซินเกียง 5 วัน 3 คืน บิน SC

❀ อูรูมูฉี-ทูรูพาน-ซ่านซ่าน-ทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋อ ขี่อูฐ+สไลด์ทราย
❀ ภูเขาเปลวเพลิง-เมืองโบราณเกาชาง-เมืองโบราณเจียวเหอ
❀ เด็ดองุ่น ชิมไวน์ซินเกียง-ตลาดต้าปาจา-โชว์ซินเกียง