60BALI-SPR01-R1 ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน บิน GA (Dec 2017)

 

เที่ยวบาหลี เที่ยวบาหลี 2017 2018 2019 ทัวร์บาหลี 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์บาหลี 2560 เที่ยวบาหลี 2017
❀ 60BALI-SPR01-R1 ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน บิน GA
❀ ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์บาหลี วันอาสาฬบูชา 2560 : 08-11 ก.ค. 2560 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : 20-23 ก.ค. 2560 ท่านละ 18,900
❀ ทัวร์บาหลี วันแม่ 2560 : 11-14 ส.ค. 2560 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : 24-27 ส.ค. 2560 ท่านละ 18,900
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : 07-10, 21-24 ก.ย. 2560 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : 12-15 ต.ค. 2560 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์บาหลี วันปิยะมหาราช 2560 : 20-23 ต.ค. 2560 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : พ.ย. 2560 เริ่มต้นที่ 18,900
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : ธ.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 18,900

❀ ทัวร์บาหลี 2560 เที่ยวบาหลี 2017 :

❀ 60BALI-SPR01-R1 ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน บิน GA

❀ ชมวิหารทานาล็อต วิหารริมทะเล สัญลักษ์แห่งเกาะบาหลี
❀ วิหารเบซากีห์ วัดใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดของบาหลี
❀ ชมความงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่อูลูวาตู

❀ วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – วัดอูลูวาตู PURA ULUWATU
❀ วันที่สอง   วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี
❀ วันที่สาม   หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน
❀ วันที่สี่       เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ