60HK-AS06 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป 4 วัน 3 คืน บิน HX (Sep 2017)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป

เที่ยวฮ่องกง 2017 2018 2019 ทัวร์ฮ่องกง 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 เที่ยวฮ่องกง 2017
❀ 60HK-AS06 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป 4 วัน 3 คืน บิน HX
❀ เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 18-21, 25-28 พ.ค. 2560 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 01-04, 15-18, 22-25 มิ.ย. 2560 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 29 มิ.ย.-02 ก.ค. 2560 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ค. 2560 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ส.ค. 2560 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 31 ส.ค.-03 ก.ย. 2560 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 : 07-10, 21-24 ก.ย. 2560 ท่านละ 15,999

❀ ทัวร์ฮ่องกง 2560 เที่ยวฮ่องกง 2017

❀ 60HK-AS06 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน บิน HX

❀ ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!
❀ เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน
❀ ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม
❀ เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE

❀ DAY 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (HX) – นั่งรถไปเซินเจิ้น /  อาหารค่ำ (ซีฟู๊ด) / ช้อปปิ้ง LOWU CENTER
❀ DAY 2    อาหารเช้า / เซินเจิ้น - ผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น(อาทิเช่น หยก, ชา) /
                    อาหารกลางวัน / เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา /
                    อาหารค่ำ / เข้าที่พัก
❀ DAY 3    อาหารเช้า / ซัวเถา / เกาะมาหยู /  อาหารกลางวัน / นั่งรถกลับเซินเจิ้น / แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน /
                    อาหารค่ำ / เข้าที่พัก
❀ DAY 4    อาหารเช้า / เซินเจิ้น - เหมารถกลับฮ่องกง - CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย พ้อยท์/
                        อ่าวรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว /ชมจิวเวอรี่) /
                    อาหารกลางวัน / อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน – แล้วเดินทางสู่สนามบิน – กรุงเทพฯ (HX )

❀ เซินเจิ้น 2 คืน CENTURY PLAZA HOTEL หรือ
❀ BONANZA HOTEL หรือเทียบเท่า ซัวเถา 1 คืน PLATINUM CTRSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า