60SD-ME03 ทัวร์จีน Amazing shandong ซานตงครึ่งเกาะ ชิงเต่า เผิงไหล เว่ยฟาง จือโป๋ จี่หนาน ชวีฝู่ 6 วัน 5 คืน บิน XW (Dec 2017)

 

ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ วันปิยะ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2017
❀ 60SD-ME03 ทัวร์จีน Amazing shandong ซานตงครึ่งเกาะ ชิงเต่า เผิงไหล เว่ยฟาง จือโป๋ จี่หนาน ชวีฝู่ 6 วัน 5 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 : 31 ต.ค.-05 พ.ย. 2560 ท่านละ 26,900
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 : 21-26 พ.ย. 2560 ท่านละ 26,900
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 : 28 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560 ท่านละ 26,900
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 : 12-17, 26-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 26,900


❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2017 :

❀ 60SD-ME03 ทัวร์จีน Amazing shandong ซานตงครึ่งเกาะ ชิงเต่า เผิงไหล เว่ยฟาง จือโป๋ จี่หนาน ชวีฝู่ 6 วัน 5 คืน บิน XW

❀ วันแรก ดอนเมือง-ชิงเต่า
❀ วันที่สอง ชิงเต่า-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-เว่ยฟาง-หมู่บ้านศิลปะตระกลูหยาง
❀ วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ม้าศึกจือปั๋ว-จี้หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-บ่อน้ำพุเสือดำ-เขตเมืองเก่า
❀ วันที่สี่ จี้หนาน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-เชิงเขาไท่อัน
❀ วันที่ห้า เชิงเขาไท่อัน-ชิงเต่า-สะพานชิงเต่าไห่วาน-อุโมงค์เจียวโจว
❀ วันที่หก ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-โรงงานเบียรชิงเต่า-ถนนแปดสาย-ไท่ตง-ดอนเมือง