60IN-BL02 ทัวร์อินเดีย ปีใหม่ 2561 โปรแกรมสังเวชนียสถาน 10 วัน 7 คืน บิน 6E (Dec 2017)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์อินเดีย 2560 2561 เที่ยวอินเดีย 2017 2018 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย 2560
❀ 60IN-BL02 ทัวร์อินเดีย ปีใหม่ 2561 โปรแกรมสังเวชนียสถาน 10 วัน 7 คืน บิน 6E
❀ เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์อินเดีย ปีใหม่ 2561 : 25 ธ.ค.–03 ม.ค. 2561 ท่านละ 31,900
❀ จองภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ราคา 29,900.-เท่านั้น

❀ เที่ยวอินเดีย 2017 ทัวร์อินเดีย 2560 :

❀ 60IN-BL02 ทัวร์อินเดีย ปีใหม่ 2561 โปรแกรมสังเวชนียสถาน 10 วัน 7 คืน บิน 6E

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันสอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัลกัตตา – วัดนานาชาติในพุทธคยา
❀ วันสาม คยา – พาราณสี – วังพระเจ้าพรหมทัต

❀ วันสี่ ล่องแม่น้ำคงคา – เมืองสารนาถ – วัดวิศวนาถใหม่ – คยา
❀ วันห้า นาลันทา–มหาวิทยาลัยนาลันทา–หลวงพ่อองค์ดำ–ราชคฤห์–เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวัน – คยา
❀ วันที่หก ปฏิบัติธรรมบริเวณต้นโพธิ์ตรัสรู้อันศักดิ์สิทธิ์
❀ วันที่เจ็ด สวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมบริเวณต้นโพธิ์ตรัสรู้อันศักดิ์สิทธิ์

❀ วันที่แปด ปฏิบัติธรรมบริเวณต้นโพธิ์ตรัสรู้อันศักดิ์สิทธิ์
❀ วันเก้า ปฏิบัติธรรมบริเวณต้นโพธิ์ตรัสรู้อันศักดิ์สิทธิ์ – กัลกัตตา
❀ วันสิบ สนามบินกัลกัตตา – สนามบินสุวรรณภูมิ