60VN-PE18 ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VN (Mar 2018)

ทัวร์เวียดนาม 2560 2561 เที่ยวเวียดนาม 2017 2018 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE18 ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VN
❀ เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 13-16, 19-22 ม.ค. 2561 ท่านละ 13,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 02-05 ก.พ. 2561 ท่านละ 13,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 09-12, 24-27 มี.ค. 2561 ท่านละ 13,500

 

❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE18 ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VN

❀ ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA
❀ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน4 วัน 3 คืน

❀ ‪‬ ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา‬
❀ นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน
❀ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

❀ พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
❀ จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
❀ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

❀ วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
❀ วันที่สอง ฮานอย – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
❀ วันที่สาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
❀ วันที่สี่ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ