61JP-EJ01 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI SERIES 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jan 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น 2560-2561
❀ 61JP-EJ01 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI SERIES 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันพ่อ 2560 : 04-08 ธ.ค. 2560 ท่านละ 42,400
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันคริสมาสต์ 2560 : 24-28 ธ.ค. 2560 ท่านละ 46,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 07-11 ม.ค. 2561 ท่านละ 42,400
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 08-12, 11-15 ม.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 14-18, 15-19, 16-20, 18-22 ม.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 21-25, 22-26, 23-27 ม.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 25-29, 26-30 ม.ค. 2561 ท่านละ 39,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560-2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2017-2018 :

❀ 61JP-EJ01 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI SERIES 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ชมหมู่บ้านของชนเผ่าไอนุ (Ainu Village) หุบเขานรกแห่ง โนโบริเบ็ทซึ
❀ ทะเลสาบโทยะ – สกีรีสอร์ทรุซุสึ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
❀ ชมตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - Clock Tower
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
❀ มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - ทะเลสาบโทยะ - Onsen Hotel (-/L/D)
❀ วันที่สาม กิจกรรม ณ ลานสกี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อดีตทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ (B/L/D)
❀ วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร (B/-/-)
❀ วันที่ห้า ซัปโปโร – กรุงเทพฯ (B/-/-)