61JP-EJ02 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ SUPER HOLIDAY TOKYO HAPPY NEW YEAR 5 วัน 3 คืน บิน SCOOT (TZ) (New Year 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018
❀ 61JP-EJ02 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ SUPER HOLIDAY TOKYO HAPPY NEW YEAR 5 วัน 3 คืน บิน SCOOT (TZ)
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันปีใหม่ 2561 : 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2561 ท่านละ 39,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ02 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ SUPER HOLIDAY TOKYO HAPPY NEW YEAR 5 วัน 3 คืน บิน SCOOT (TZ)
❀ สนุกกับการเล่นสกีที่ ฟูจิเทน วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์
❀ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
❀ มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาริตะ-ทะเลสาปอาชิ – KACHI KACHI ROPWAY – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต (-/L/D)
❀ วันที่สาม ฟูจิเทน สกี รีสร์อท – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว – อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ (ไม่มีรถบัสบริการ) (B/-/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (บริการอาหารบนเครื่อง) (B/-/-)