61JP-EJ03 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER COOL 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (Jan-Mar 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ03 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER COOL 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561 ท่านละ 27,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 16-20 ก.พ. 2561 ท่านละ 27,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 21-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 14-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 25,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ03 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER COOL 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot
❀ สัมผัส !!!!!ฟูจิ เท็น สกี รีสอร์ท ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
❀ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอ้าท์เลท และ ย่าน ชินจูกุ
❀ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์
❀ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
❀ มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาริตะ–ทะเลสาปอาชิ–โอวาคุดานิ–โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต (-/L/D)
❀ วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท–วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ (ไม่มีรถบัสบริการ) (B/-/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)