61JP-EJ06 ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER VALUE Shirakawako-Takayama-Kyoto 5 วัน 3 คืน บิน JAL (Jan-Feb 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ06 ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER VALUE Shirakawako-Takayama-Kyoto 5 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 16-20 ม.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 30 ม.ค.-03 ก.พ. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 13–17, 20-24 ก.พ. 2561 ท่านละ 36,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ06 ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER VALUE Shirakawako-Takayama-Kyoto 5 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคาย่าม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต
❀ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และมิตสุยเอ้าท์เล็ต
❀ วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
❀ มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
❀ !!!!! FREE WI- FI ON BUS !!!!!

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่ะจินย่ะ–ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่ะ (-/L/D)
❀ วันที่สาม กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า –ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – มิตซูอิ เอ้าเล็ต (B/L/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ