61JP-EJ09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA 6 วัน 3 คืน บิน SQ (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2018
❀ 61JP-EJ09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA 6 วัน 3 คืน บิน SQ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 11-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 12-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 14-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2018 :

❀ 61JP-EJ09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA 6 วัน 3 คืน บิน SQ
❀ สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 ชมดอกไม้แห่งเทพธิดา ดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
❀ ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค “หมู่บ้านน้ำใส”
❀ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต”
❀ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ
❀ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต และ อิออนมอลล์
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง ฮาเนดะ–ทะเลสาปอาชิ–ภูเขาไฟฟูจิ–โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต (-/L/D)
❀ วันที่สาม โอชิโนะ ฮัคไค–วัดอาซากุสะ–ชมซากุระ ที่สวนอุเอโนะ–ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว–อิสระเต็มวัน–โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช๊อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ (ไม่มีรถบัสบริการ) (B/-/-)
❀ วันที่ห้า มิตซุย เอ้าท์เล็ต–อิออน พล่าซ่า–สนามบินฮาเนดะ–สนามบิน สุวรรณภูมิ (B/-/-)
❀ วันที่หก สนามบิน ชางงี–สนามบิน สุวรรณภูมิ (-/-/-)