61GL-SS01 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Mar 2018)

 

เที่ยวจีน 2017 2018 2019 ทัวร์จีน  2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2560-2561
❀ 61GL-SS01 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน (วันพ่อแห่งชาติ) 2560 : 01-06 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 01-06, 09-14 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,799

❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2560-2561 เที่ยวจีน กุ้ยหลิน 2017-2018
❀ 61GL-SS01 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ

❀ นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ชมโชว์ MIRAGE สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-เขาเซียงกง อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.25-18.40)
❀ วันที่ 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
❀ วันที่ 3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE
❀ วันที่ 4 สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
❀ วันที่ 5 หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
❀ วันที่ 6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)