60DZU-SS04 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลก สุ้ยหนิง เฉินตู 5 วัน 3 คืน บิน MU (Dec 2017)

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2560
❀ 60DZU-SS04 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลก สุ้ยหนิง เฉินตู 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ คริสมาสต์ 2560 : 20-24 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,900


❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2560

❀ 60DZU-SS04 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลก สุ้ยหนิง เฉินตู 5 วัน 3 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-เฉินตู (MU5036 : 03.10-07.35) รถไฟความเร็วสูง-ฉงชิ่ง-อู่หลงอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)
❀ วันที่ 3 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก อู่หลง-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
❀ วันที่ 4 ฉงชิ่ง-สุ้ยหนิง-วัดกวงเต๋อ-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ควานจ่ายเซียงจื่อ
❀ วันที่ 5 ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน-ถนนโบราณจินหลี่-เฉินตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1)