61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jan 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :
❀ 61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560 ท่านละ 15,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 10-14, 17-21 ม.ค. 2561 ท่านละ 16,799


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :

❀ 61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.59-05.40+1)
❀ วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย
❀ วันที่ 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่ 5 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (TG675 : 06.50-11.05)