60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG (Dec 2017)

 

เที่ยวจีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2017 2018 2019 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560
❀ 60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2560 : 17-22 พ.ย. 2560 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 29,999


❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560

❀ 60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG

❀ พิเศษ !แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang

❀ นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

❀ วันแรก สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่
❀ วันที่สอง ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน - จงเตี้ยน-เมืองเก่า
❀ วันที่สาม วัดซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-ลี่เจียงเมืองเก่า
❀ วันที่สี่ ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-สระมังกรดำ
❀ วันที่ห้า ฉู่สง-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ช้อปปิ้ง
❀ วันที่หก คุนหมิง-วัดหยวนทง-สุวรรณภูมิ