61SHA-SS02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jan 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 2561 2562 เที่ยวจีน 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018
❀ 61SHA-SS02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 01-05, 13-17, 20-24 ธ.ค. 2560 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 03-07, 24-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,799


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018 :

❀ 61SHA-SS02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 01.10-06.25) หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
❀ วันที่ 3 เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเถาเป่าเฉิง-ย่านซินเทียนตี้
❀ วันที่ 4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10)