61SHA-SS03 ทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน บิน XW (Mar 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 2561 2562 เที่ยวจีน 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018
❀ 61SHA-SS03 ทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 22-26 พ.ย. 2560 ท่านละ 18,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 09-13 ธ.ค. 2560 ท่านละ 22,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 17-21 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,799


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018 :

❀ 61SHA-SS03 ทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน บิน XW

❀ วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี (XW888 : 13.35-18.50)
❀ วันที่ 2 อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
❀ วันที่ 3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่ 4 ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
❀ วันที่ 5 ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา หังโจว-นานกิง-ดอนเมือง (XW887 : 20.10-23.20)