61JP-TAS03 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA-TOKYO SKI PROGRAM (TAKAYAMA-MATSUMOTO-ISAWA-TOKYO) 6 วัน 3 คืน บิน TG (Mar 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-TAS03 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA-TOKYO SKI PROGRAM
❀ (TAKAYAMA-MATSUMOTO-ISAWA-TOKYO) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 19-24 ม.ค. 2561 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-07, 15-20 ก.พ. 2561 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 08-13, 15-20 มี.ค. 2561 ท่านละ 44,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-TAS03 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA-TOKYO SKI PROGRAM
❀ (TAKAYAMA-MATSUMOTO-ISAWA-TOKYO) 6 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )
❀ วันที่ 2 นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า
❀ วันที่ 3 ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
❀ วันที่ 4 อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀ วันที่ 5 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ฮาราจูกุ – โอไดบะ – ฮาเนดะ
❀ วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )