61EU-CS03 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน BR (Mar 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS03 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน BR
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 23-31 ม.ค. 2561 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 27 มี.ค.-04 เม.ย. 2561 ท่านละ 59,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS03 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน BR

❀ • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
❀ • ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck)
❀ • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
❀ • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)
❀ • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
❀ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
❀ • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
❀ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
❀ • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค
❀ วันที่ 4 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
❀ วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
❀ วันที่ 6 ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
❀ วันที่ 7 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 8 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา – สนามบิน
❀ วันที่ 9 กรุงเทพฯ