61EU-CS04 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน บิน BR (Mar 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS04 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน บิน BR
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 17-26 มี.ค. 2561 ท่านละ 58,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS04 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน บิน BR

❀ • นำท่านบินตรงสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
❀ • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
❀ • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัท และชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW
❀ • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
❀ • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
❀ • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)
❀ • เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
❀ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
❀ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
❀ วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 4 ซาลส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น
❀ วันที่ 5 ฟุสเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
❀ วันที่ 6 เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก
❀ วันที่ 7 ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า
❀ วันที่ 8 บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 9 บูดาเปสต์– เวียนนา – Outlet – สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ