61EU-CS05 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG (Feb 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS05 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 4-13 ก.พ. 2561 ท่านละ 65,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS05 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ • บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
❀ • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
❀ • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
❀ • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เวนิส
❀ • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
❀ • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
❀ • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
❀ • ***2 เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และ สปาร์เก็ตตี้หมึกดำ***

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
❀ วันที่ 4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น
❀ วันที่ 5 ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงฟราวด์ – มิลาน
❀ วันที่ 6 มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
❀ วันที่ 7 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
❀ วันที่ 8 ปิซ่า – โรม – วาติกัน
❀ วันที่ 9 โรม – กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ