61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG (Apr 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 18-21, 25-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-04, 08-11, 22-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-04 มี.ค. 2561 ท่านละ 20,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 15-18, 22-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 05-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 19-22, 26-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 28 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ (-/-/เย็น)
❀ วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)