61MM-BI05 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน บิน FD (Mar 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI05 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 11-15 ม.ค. 2561 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 25-29 ม.ค. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 08-12 ก.พ. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 22-26 ก.พ. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-05 มี.ค. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 24,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI05 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน บิน FD

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน (-/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สี่ พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ (เช้า/กลางวัน/เย็น) วันที่ห้า ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)