61AU-GL05 ทัวร์ออสเตรเลีย สงกรานต์ (2) SYDNEY - MELBOURNE 6 วัน 4 คืน บิน TG (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 2562 2563 เที่ยวออสเตรเลีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL05 ทัวร์ออสเตรเลีย สงกรานต์ (2) SYDNEY - MELBOURNE 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย สงกรานต์ 2561 : 12-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 72,900

❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL05 ทัวร์ออสเตรเลีย สงกรานต์ (2) SYDNEY - MELBOURNE 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
❀ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
❀ โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
❀ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์
❀ วันที่สอง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – โอเปร่าเฮ้าส์ - เต็มอิ่มบุฟเฟต์ที่ซิดนีย์ทาวน์เวอร์ - ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
❀ วันที่สาม โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
❀ วันที่สี่ ซิดนีย์–เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์เตอร์
❀ วันที่ห้า เมลเบิร์น – เส้นทางสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
❀ วันที่หก อิสระช้อปปิ้งห้างดัง DAVID JONE , MYER - สนามบินสุวรรณภูมิ