61AU-GL07 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน 3 คืน บิน TG (Mar 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 2562 2563 เที่ยวออสเตรเลีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL07 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 17-21 ม.ค. 2561 ท่านละ 40,500
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 14-18 ก.พ. 2561 ท่านละ 40,500
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 07-11, 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 40,500

❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL07 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก – ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำสวอน
❀ สู่เมืองท่าฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค
❀ CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล
❀  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์
❀  ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)
❀ วันที่สอง เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง
❀ วันที่สาม อุทยานแห่งชาติยันเซฟ – SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่สี่ เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานผลิตไวน์
❀ วันที่ห้า ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ