61NZ-GL01 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 11 วัน 9 คืน บิน TG (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL01 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 11 วัน 9 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 18-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 131,500
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 15-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 131,500
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 08-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 131,500
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2561 : 07-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 139,500


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL01 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 11 วัน 9 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
❀ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน
❀ ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้
❀ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซีย

❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง
❀ วันที่สาม ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว
❀ วันที่สี่ ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า – เนเปียร์
❀ วันที่ห้า เนเปียร์ - เวลลิงตัน - ชมเมือง
❀ วันที่หก เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด ไคร้สท์เชิร์ช - สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS – ชมเมืองโฮกิติกะ - เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)
❀ วันที่แปด เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) – ชมฟ็อกกลาเซียร์ - เมือง (HASST) - เมืองวานากา
❀ วันที่เก้า ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สิบ ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่สิบเอ็ด ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช