61NZ-GL03 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 9 วัน 7 คืน บิน TG (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL03 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 20-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 121,500
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 17-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 121,500
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 10-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 121,500
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2561 : 08-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 119,500


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL03 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 9 วัน 7 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
❀ ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ไคร้สท์เชิร์ช - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
❀ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
❀ โรโตรัว – อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง

❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค
❀ วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ -ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์
❀ วันที่หก โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม
❀ วันที่แปด อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง
❀ วันที่เก้า สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ