61NZ-GL05 ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ SOUTH ISLAND [TSS-AKA] 7 วัน 5 คืน บิน TG (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ SOUTH ISLAND TSS+AKA 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL05 ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2561 : 11-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 88,500


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL05 ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 วัน 5 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
❀ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
❀ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
❀ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
❀ ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม

❀  เมนูกุ้งล็อบส์เตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์
❀ วันที่สอง สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน
❀ วันที่สาม แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม-ชมการตัดขนแกะ-แอร์โร่ว์ทาวน์-ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์-ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เม้าท์คุ๊ก - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินสุวรรณภูมิ