61EU-MS01 ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน 6 คืน บิน TG (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-MS01 ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ
❀ เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชก 9 วัน 6 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 11-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 69,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-MS01 ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ
❀ เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชก 9 วัน 6 คืน บิน TG
❀ บินตรงโดยสายการบินไทย TG พร้อมสะสมไมล์ 50%

❀ เยอรมัน
❀ ... แดนในฝันแห่งยุโรปกลาง มิวนิค เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน
❀ ... เยือนปราสาทต้นแบบดีสนีย์แลนด์อันโด่ง นอยชวานสไตน์
❀ ... จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิค
❀ ... ชมเสาแห่งพระแม่มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของมิวนิค
❀ ... ถ่ายรูปกับอัลลิอันซ์อาเรนาสนามฟุตบอล แห่ง 2 สโมสรฟุตบอลของเมืองมิวนิค บาเยิร์น มิวนิค และ 1860 มุนเช่น

❀ ออสเตรีย
❀ ...เยือน ซาลส์เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท
        และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้
❀ ... เยือนเมืองที่โรแมนติก ฮัลล์สตัท เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก
❀ ... พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก
         ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป

❀ สาธารณรัฐสโลวัค
❀ ... เยือนเมืองบราติสลาว่า (Bratislava) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

❀ ฮังการี
❀ ... เยือนนครบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองแห่ง ปารีสแห่งตะวันออก
❀ ... ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church)
        โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย
❀ ... ถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คสำคัญ
❀ ... ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ

❀ สาธารณรัฐเชก
❀ ... เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11
         เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992
❀ .... ถ่ายภาพ ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
❀ ... กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง
         และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
❀ ... สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

❀ 11 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ -- / -- / --
❀ 12 เม.ย. 61 มิวนิค (เยอรมัน)-ปราสาทนอยชวานชไตน์-บาด ริคเคนฮาลล์ (เยอรมัน) -- / L / D
❀ 13 เม.ย. 61 บาด ริคเคนฮาลล์ -ซาวเบริก์(ออสเตรีย)-ฮัลล์สตัท-เวียนนา BF / L / D
❀ 14 เม.ย. 61 พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง Parndof Outlet-บราติสลาว่า (สโลวัค) BF /--/ D
❀ 15 เม.ย. 61 บูดาเปสต์ (ฮังการี) BF / L / D
❀ 16 เม.ย. 61 เชสกี้คลุมลอฟ(สาธารณรัฐเชก)-ปราก BF / L / D
❀ 17 เม.ย. 61 ปราสาทแห่งกรุงปราก-มิวนิค(เยอรมัน) BF / L / --
❀ 18 เม.ย. 61 สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อาเรนา-กรุงเทพฯ -- / -- / --
❀ 19 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ -- / -- / --