61GL-SS03-R1 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Jun-Oct 2018)

 

เที่ยวจีน 2018 2019 ทัวร์จีน 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561
❀ 61GL-SS03-R1 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 09-14 มี.ค. 2561 ท่านละ 18,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 27 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 18,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 19-24 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 24-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 21-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 12-17 ก.ค. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 16-21 ส.ค. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 06-11 ก.ย. 2561 ท่านละ 20,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 25-30 ต.ค. 2561 ท่านละ 20,799

❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 เที่ยวจีน กุ้ยหลิน 2018
❀ 61GL-SS03-R1 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
❀ วันที่ 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้าขึ้นลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-
               ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)
❀ วันที่ 3 กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สะพานลมฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-โชว์ MIRAGE
❀ วันที่ 4 กุ้ยหลิน-เมืองจำลองซ่ง-ร้านหยก-หยางซั่ว-ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-
               อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
❀ วันที่ 5 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-
               อิสระช้อปปิ้ง-ตลาดใต้ดิน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)