61PK-SS06 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Mar-Jun 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS06 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 08-12, 09-13, 15-19, 22-26 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 29 มี.ค.-02 เม.ย. / 30 มี.ค.-03 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 20-24, 26-30 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันแรงงาน 2561 : 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 03-07, 04-08 พ.ค. 2561 ท่านละ 15,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันพืชมงคล 2561 : 10-14 พ.ค. 2561 ท่านละ 17,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 17-21, 18-22, 24-28, 25-29, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 15,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 ท่านละ 16,899


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :

❀ 61PK-SS06 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.50-05.30)
❀ วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย
❀ วันที่ 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่ 5 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (TG675 : 06.50-11.05)