61JP-EJ18 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN SUPER HOLIDAY 6 วัน 3 คืน บิน SQ (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN SUPER HOLIDAY 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ18 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN SUPER HOLIDAY 6 วัน 3 คืน บิน SQ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 11-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 12-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 14-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ18 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN SUPER HOLIDAY 6 วัน 3 คืน บิน SQ

❀ สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5
❀ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต”
❀ หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ลองสวมใส่ชุดกิโมโน
❀ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ
❀ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ และ อิออนมอลล์
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง ฮาเนดะ–ภูเขาไฟฟูจิ–โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต (-/L/D)
❀ วันที่สาม อิยาชิโนะ ซาโตะ – คามาคุระ พระใหญ่ไดบุตสึ, ศาลเจ้าสึรุงะโอกะ ฮะจิมัน (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว–อิสระเต็มวัน–โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช๊อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ (ไม่มีรถบัสบริการ) (B/-/-)
❀ วันที่ห้า โตเกียว – วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเสะ – ชินจูกุ และโอไดบะ (B/-/D)
❀ วันที่หก สนามบิน ชางงี–สนามบิน สุวรรณภูมิ (-/-/-)