61JP-JG01 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.1) 5 วัน 3 คืน บิน TG (May 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG01 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.1) 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 04-08 พ.ค. 2561 ท่านละ 46,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG01 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.1) 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ซัปโปโร-โทยะ-โอตารุ-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด
❀ ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
❀ ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
❀ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
❀ ** ชม ดอกซากุระ กว่า 8,000 ต้น ณ “TODA MEMORIAL PARK”
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
❀ วันที่สอง ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
❀ วันที่สาม ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ศาลเจ้าฮอกไกโด + สวนมารุยาม่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น
❀ วันที่สี่ ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - เอ้าท์เล็ต
❀ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ