61JP-JG02 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG (May 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG02 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2561 : 01-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 59,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG02 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ฮาโกดาเตะ-ซัปโปโร-โอตารุ-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด
❀ ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
❀ ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
❀ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
❀ ** ขึ้น กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
❀ วันที่สอง หมู่บ้านไอนุ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองฮาโกดาเตะ - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ
❀ วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - Red Brick Warehouse - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น
❀ วันที่สี่ ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
❀ วันที่ห้า ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - โอโดริปาร์ค - มิตซุย เอาท์เล็ต
❀ วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ