61JP-JG04 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG (May 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG04 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันพืชมงคล 2561 : 08-13 พ.ค. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันพืชมงคล 2561 : 10-15 พ.ค. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 15-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 52,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG04 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ซัปโปโร - โอตารุ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมซากุระ - ชมทุ่งพิงค์มอส & ทิวลิป 6 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด
❀ ** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์
❀ ** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ
❀ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
❀ ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
❀ วันที่สอง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - อิออนพลาซ่า
❀ วันที่สาม ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่สี่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
❀ วันที่ห้า หมู่บ้านไอนุ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เอ้าท์เล็ต ❀ วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ