61JP-JG09 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG09 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 28 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 03-07 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG09 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ฟุคุโอกะ-เบปปุ-นางาซากิ-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล
❀ ** ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ
❀ ** นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ
❀ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
❀ ** ชมความงามของดอกซากุระ ณ “สวนมาอิซูรุ” หรือ ปราสาทเก่าฟุคุโอกะ
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ
❀ วันที่สอง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่สาม ชมซากุระและทิวลิป ณ สวนเปปปุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เมืองนางาซากิ -
                  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ย่านไชน่าทาวน์ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
❀ วันที่สี่    สวนสันติภาพนางาซากิ+พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ชมซากุระ ณ สวนมาอิซูรุ -
                 ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
❀ วันที่ห้า สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ