61MM-SPR01 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน 8M (Apr 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-SPR01 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน 8M
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 21-24 ก.พ. 2561 ท่านละ 18,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 28-31 มี.ค. 2561 ท่านละ 18,900
❀ ทัวร์พม่า สงกรานต์ 2561 : 11-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-SPR01 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน 8M


❀ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวสิกอง 2ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า
❀ ** ชมสะพานไม้สัก ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอู่เป่ง
❀ ** ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ บนเขามัณฑะเลย์ฮิล
❀ ** นั่งรถม้า ชมเมือง
❀ ** ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ณ ลุ่มน้ำอิรวดี
❀ ** ชมวิว 360 องศา ชมทะเลเจดีย์บนเจดีย์ชเวซันดอ
❀ บินภายใน มัณฑะเลย์ - พุกาม - มัณฑะเลย์ 2 ขา

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป่ง (-/-/D)
❀ วันที่สอง มัณฑะเลย์–พุกาม–ทะเลเจดีย์พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดสัพพัญญู-วัดมนูหะ-มหาเจดีย์ธรรมยังยี- เจดีย์ชเวซันดอ-เจดีย์บูพยา (B/L/D)
❀ วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์- อมรปุระ-วัดมหากันดายง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - Mandalay Hill (B/L/D)