61RU-CD01 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK (Mar 2018)

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD01 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK
❀ พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 20-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 27 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 28 ก.พ.-05 มี.ค. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 06-11, 13-18, 15-20, 20-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 34,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CD01 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK

❀ พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding

❀ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
❀ จัตุรัสแดง นั่งเมโทร ชมสถานีรถไฟใต้ดิน
❀ Snow Park ซากอร์ส พระราชวังเครมลิน
❀ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
❀ ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส

❀ วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
❀ วันที่สอง   ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
❀ วันที่สาม   เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
❀ วันที่สี่      สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
                  - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
❀ วันที่ห้า   ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ดูไบ
❀ วันที่หก   กรุงเทพฯ