61RU-CD02 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK (Apr-May 2018)

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD02 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ - เซนปิเตอร์เบิร์ก
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 16-23 ก.พ. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 27 ก.พ.-06 มี.ค. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 06-13, 08-15, 15-22 มี.ค. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 30 มี.ค.-06 เม.ย. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 02-09 เม.ย. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 20-27 เม.ย. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 24 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 26 เม.ย.-03 พ.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 10-17, 12-19 พ.ค. 2561 ท่านละ 64,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 11-18 พ.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 25 พ.ค.-01 มิ.ย. 2561 ท่านละ 57,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CD02 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ - เซนปิเตอร์เบิร์ก

❀ เที่ยวเต็มอิ่ม กลับไฟล์ทดึก
❀ ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์
❀ จตุรัสแดง ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส
❀ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช้อปปิ้ง Outlet Village

❀ วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
❀ วันที่สาม  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
❀ วันที่สี่      สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
❀ วันที่ห้า    มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
❀ วันที่หก    พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
❀ วันที่เจ็ด   พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village
❀ วันที่แปด  ดูไบ – กรุงเทพฯ