61RU-CD03 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT 8 วัน 5 คืน บิน EK (Mar 2018)

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD03 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 12-19, 16-23 ก.พ. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 26 ก.พ.-05 มี.ค. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 11-18, 15-22 มี.ค. 2561 ท่านละ 59,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CD03 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT 8 วัน 5 คืน บิน EK

❀ มอสโคว์ มูรมันสค์ 8 วัน
❀ หมู่บ้านซามี รัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

❀ สัมผัสปรากฎการณ์ธรรมชาติ Aurora Light
❀ นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding
❀ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน
❀ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส

❀ วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
❀ วันที่สอง   ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
❀ วันที่สาม   เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
❀ วันที่สี่      สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
                  - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
❀ วันที่ห้า   ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ดูไบ
❀ วันที่หก   กรุงเทพฯ