61EU-CD03 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK (Apr-May 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CD03 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 22 ก.พ.-01 มี.ค. 2561 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 20-27 มี.ค. 2561 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 11-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 55,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 24 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 25 เม.ย.-02 พ.ค. 2561 ท่านละ 45,900

❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018

❀ 61EU-CD03 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

❀ วันแรก กรุงเทพฯ (ไทย)
❀ วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค (ยูเออี-เยอรมัน)
❀ วันที่สาม มิวนิค – BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ (เยอรมัน-ออสเตรีย)
❀ วันที่สี่ สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ (ออสเตรีย)
❀ วันที่ห้า เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ (ออสเตรีย-เชค)
❀ วันที่หก ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้ง (เชค)
❀ วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ (เชค-ยูเออี)
❀ วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ (ยูเออี-ไทย)