61EU-CD05 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน 4 คืน บิน EK (Apr-May 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CD05 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน 4 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 16-22, 23-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 25 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 01-07 พ.ค. 2561 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 07-13 พ.ค. 2561 ท่านละ 40,900

❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018

❀ 61EU-CD05 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน 4 คืน บิน EK
❀ TULIP FESTIVAL 2018

❀ วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์
❀ วันสาม หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – BATAVIA STAD FASHION OUTLET
❀ วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร
❀ วันที่ห้า ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ - แอนท์เวิร์ป
❀ วันหก เมืองบรูจจ์ – หอประชุมสงฆ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - อะตอมเมียม
❀ วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ