61SHA-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน บิน CA (Mar 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 16-21 มี.ค. 2561 ท่านละ 22,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน บิน CA

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-เทียนสิน (CA812 : 01.40-07.10) - ถนนวัฒนธรรมโบราณ-วัดเจ้าแม่ทับทิม -
              เรือหินหยกขาว “เทียนซือฟาง”-ชิงช้าสวรรค์ - TIANJIN EYE-ปักกิ่ง-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 ร้านไข่มุก-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กงร้านหมอนยางพารา-ตลาดรัสเซีย
❀ วันที่ 4 ร้านผีชิว-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก
❀ วันที่ 5 ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชาตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
❀ วันที่ 6 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -
               ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (CA805 : 23.50-03.20+1)