61SHA-SS06 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น(พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS06 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น(พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 07-11, 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 18-22 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน 2561 : 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 09-13, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 20,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS06 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น(พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้ (FM842:09.25-14.50)-ย่านซินเทียนตี้
❀ วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น
❀ วันที่ 3 อูเจิ้น-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
               หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
❀ วันที่ 4 หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
               ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
❀ วันที่ 5 ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์
              เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
              เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (MU547:20.40-00.55+1 หรือ FM841:22.30-01.55+1 )