61SHA-SS07 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS07 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 01-05, 08-12, 14-18, 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2561 : 10-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 10-14, 17-21 พ.ค. 2561 ท่านละ 19,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 14-18, 21-25 มิ.ย. 2561 ท่านละ 19,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS07 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 01.55-07.20 หรือ 02.30-07.10)
               หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)
               หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
❀ วันที่ 3 หังโจว-ร้านผ้าไหม-อู๋ซี-ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
❀ วันที่ 4 อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง
❀ วันที่ 5 ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-
               กรุงเทพฯ (MU547 : 20.40-00.55+1 หรือ 21.15-01.05+1) (FM841 : 22.30-01.55+1)