61SHA-SS08 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS08 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 07-11, 14-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 28 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันจักรี 2561 : 04-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2561 : 14-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 09-13, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 06-10, 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 23,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS08 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 00.30-05.45 หรือ 01.10-06.25) - จูเจียเจี่ยว-
               หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
❀ วันที่ 3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่ 4 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-
               ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)- ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
❀ วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05 หรือ08.15-12.10)